Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
234
Hôm qua:
236
Tuần này:
1197
Tháng này:
2745
Tất cả:
279465

Phát triển kinh tế xã hội xã Đông Tiến

Ngày 02/10/2017 10:30:49

       1. Phát triển kinh tế

Tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất của các ngành nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ - thương mại trên địa bàn. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có về đất đai, tài nguyên, lao động và lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý. Đồng thời vận dụng các cơ chế chính sách phù hợp để kích thích sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ tổ chức sản xuất theo hướng tập trung có quy mô lớn, sản phẩm hàng hoá có tính cạnh tranh cao.

a. Phát triển nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Từng bước chuyển đổi đến năm 2020 giảm 50 ha đất lúa sang các mục đích khác như: nuôi cá, cá – lúa và mở rộng quy mô trang trại, gia trại; trồng rau an toàn; trồng hoa cây cảnh; trồng cây ăn quả các loại. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất đến năm 2020 bình quân đạt 120 triệu đồng/ha.

Tập trung thâm canh trên diện tích đất 2 lúa có tưới tiêu chủ động, có ưu thế, cho năng suất và chất lượng cao để có sản lượng và sản phẩm hàng hóa lớn. Duy trì diện tích lúa lai năng suất, chất lượng. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung chăn nuôi trang trại, gia trại; Khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đổi mới chăn nuôi nông hộ, chuyển dần chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, tạo ra sản phẩm đặc thù, chất lượng, có giá trị hàng hóa cao.

Khuyến khích và hỗ trợ liên kết các hộ sản xuất, các trang trại hình thành các tổ hợp tác, HTX theo Luật để đủ tư cách pháp nhân ký hợp đồng “làm ăn lớn”, áp dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở, làng nghề xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa chỉ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu nông nghiệp,…để đảm bảo quyền pháp lý cho thương hiệu, sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và giá trị cao.

b. Phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở vùng tập trung đông dân cư, vùng có nguồn nguyên liệu tại chỗ. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi, kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất, kinh doanh để phát triển các khu vực tập trung sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng để phát triển đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa công nghiệp. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cần gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng cụm Công nghiệp của xã, hình thành vùng sản xuất công nghiệp tập trung để thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã. Duy trì phát triển sản xuất các mặt hàng truyền thống về sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản mà xã có lợi thế cạnh tranh.

Thu hút và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện tập trung đầu tư vào các công trình hạ tầng kinh tế, giao thông, thủy lợi và các công trình, dự án phúc lợi công cộng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức quản lý tốt các dự án đầu tư thuộc chương trình quốc gia, dự án thuộc nguồn vốn được phân cấp và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn tự có tại địa phương, nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn vốn đóng góp của dân cư.

Thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách và Pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình với giá thành hợp lý. Thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt quyết toán công trình, quan tâm công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình đã hoàn thành sau đầu tư, tránh lãng phí và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

c. Phát triển Dịch vụ - thương mại

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Tăng nhanh khối lượng hàng hoá bán buôn và bản lẻ phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, tìm thị trường cho nông sản hàng hoá để tiêu thụ các sản phẩm như: hoa, rau, chim trĩ,… và các loại sản phẩm khác mà địa phương có thế mạnh. Thành lập hợp tác xã hoặc tổ hợp tác thương mại và dịch vụ trên địa bàn để tổ chức lưu thông hàng hoá và thu mua nông sản cho nông dân. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ nông thôn tạo cơ sở vật chất cho phát triển thương mại.

d. Thu chi ngân sách

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các chỉ tiêu do nhà nước quy định. Khai thác triệt để các nguồn thu, quản lý sử dụng tài chính có hiệu quả, thu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Có chính sách khuyến khích, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đồng thời có biện pháp và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thôn, xóm trong việc tổ chức thực hiện thu và giao nộp các chỉ tiêu. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm tăng 12% so với dự toán huyện giao. Phần chi đảm bảo chi hoạt động thường xuyên cho cả hệ thống chính trị, chi xây dựng cơ bản đúng Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công.

e. Về quản lý đất đai và môi trường

Tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm luật đất đai; rà soát lại các dự án giao đất trên địa bàn. Đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý, đưa vào khai thác đối với diện tích đất nông nghiệp không đủ điều kiện canh tác, hiệu quả kinh tế thấp, đất chưa sử dụng (có diện tích nhỏ) chống lấn chiếm.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong các tầng lớp nhân dân gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

f. Về xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên với các nguồn huy động của nhân dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, duy trì giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành.

Tổ chức rà soát điều chỉnh lại quy hoạch NTM cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo quy định hiện hành để tổ chức thực hiện đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2017.

g. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, đổi mới công tác điều hành của chính quyền theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, sát dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, công chức; đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tiếp cận thông tin, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

2. Phát triển các lĩnh vực văn hóa -  xã hội

a. Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cải thiện mức sống dân cư trong xã. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công và các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài để tăng thu nhập và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế địa phương.

b. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh điều trị cho nhân dân. Thực hiện các mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bệnh nhân nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Tập trung đầu tư trang thiết bị y tế và giường bệnh tại trạm xá xã để tổ chức khám chữa bệnh tại chỗ có hiệu quả. Tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm hàng năm đạt trên 85%. Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế mức độ 2.

c. Tiếp tục đầu tư cho giáo dục về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng, giữ vững đạt chuẩn xã hội học tập, giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

d.  Tăng cường xây dựng sân chơi, bãi tập, các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động văn hóa - thông tin. Hỗ trợ phát triển văn hóa truyền thống, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổ chức tốt phong trào thực hiện nếp sống văn hoá tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư. Nâng cao tỷ lệ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đối với các hộ gia đình ở khu dân cư; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoá.

e.  Xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Từng bước nâng cao nâng cáo chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phát triển kinh tế xã hội xã Đông Tiến

Đăng lúc: 02/10/2017 10:30:49 (GMT+7)

       1. Phát triển kinh tế

Tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất của các ngành nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ - thương mại trên địa bàn. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có về đất đai, tài nguyên, lao động và lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý. Đồng thời vận dụng các cơ chế chính sách phù hợp để kích thích sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ tổ chức sản xuất theo hướng tập trung có quy mô lớn, sản phẩm hàng hoá có tính cạnh tranh cao.

a. Phát triển nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Từng bước chuyển đổi đến năm 2020 giảm 50 ha đất lúa sang các mục đích khác như: nuôi cá, cá – lúa và mở rộng quy mô trang trại, gia trại; trồng rau an toàn; trồng hoa cây cảnh; trồng cây ăn quả các loại. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất đến năm 2020 bình quân đạt 120 triệu đồng/ha.

Tập trung thâm canh trên diện tích đất 2 lúa có tưới tiêu chủ động, có ưu thế, cho năng suất và chất lượng cao để có sản lượng và sản phẩm hàng hóa lớn. Duy trì diện tích lúa lai năng suất, chất lượng. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung chăn nuôi trang trại, gia trại; Khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đổi mới chăn nuôi nông hộ, chuyển dần chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, tạo ra sản phẩm đặc thù, chất lượng, có giá trị hàng hóa cao.

Khuyến khích và hỗ trợ liên kết các hộ sản xuất, các trang trại hình thành các tổ hợp tác, HTX theo Luật để đủ tư cách pháp nhân ký hợp đồng “làm ăn lớn”, áp dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở, làng nghề xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa chỉ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu nông nghiệp,…để đảm bảo quyền pháp lý cho thương hiệu, sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và giá trị cao.

b. Phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở vùng tập trung đông dân cư, vùng có nguồn nguyên liệu tại chỗ. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi, kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất, kinh doanh để phát triển các khu vực tập trung sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng để phát triển đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa công nghiệp. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cần gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng cụm Công nghiệp của xã, hình thành vùng sản xuất công nghiệp tập trung để thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã. Duy trì phát triển sản xuất các mặt hàng truyền thống về sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản mà xã có lợi thế cạnh tranh.

Thu hút và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện tập trung đầu tư vào các công trình hạ tầng kinh tế, giao thông, thủy lợi và các công trình, dự án phúc lợi công cộng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức quản lý tốt các dự án đầu tư thuộc chương trình quốc gia, dự án thuộc nguồn vốn được phân cấp và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn tự có tại địa phương, nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn vốn đóng góp của dân cư.

Thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách và Pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình với giá thành hợp lý. Thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt quyết toán công trình, quan tâm công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình đã hoàn thành sau đầu tư, tránh lãng phí và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

c. Phát triển Dịch vụ - thương mại

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Tăng nhanh khối lượng hàng hoá bán buôn và bản lẻ phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, tìm thị trường cho nông sản hàng hoá để tiêu thụ các sản phẩm như: hoa, rau, chim trĩ,… và các loại sản phẩm khác mà địa phương có thế mạnh. Thành lập hợp tác xã hoặc tổ hợp tác thương mại và dịch vụ trên địa bàn để tổ chức lưu thông hàng hoá và thu mua nông sản cho nông dân. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ nông thôn tạo cơ sở vật chất cho phát triển thương mại.

d. Thu chi ngân sách

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các chỉ tiêu do nhà nước quy định. Khai thác triệt để các nguồn thu, quản lý sử dụng tài chính có hiệu quả, thu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Có chính sách khuyến khích, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đồng thời có biện pháp và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thôn, xóm trong việc tổ chức thực hiện thu và giao nộp các chỉ tiêu. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm tăng 12% so với dự toán huyện giao. Phần chi đảm bảo chi hoạt động thường xuyên cho cả hệ thống chính trị, chi xây dựng cơ bản đúng Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công.

e. Về quản lý đất đai và môi trường

Tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm luật đất đai; rà soát lại các dự án giao đất trên địa bàn. Đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý, đưa vào khai thác đối với diện tích đất nông nghiệp không đủ điều kiện canh tác, hiệu quả kinh tế thấp, đất chưa sử dụng (có diện tích nhỏ) chống lấn chiếm.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong các tầng lớp nhân dân gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

f. Về xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên với các nguồn huy động của nhân dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, duy trì giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành.

Tổ chức rà soát điều chỉnh lại quy hoạch NTM cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo quy định hiện hành để tổ chức thực hiện đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2017.

g. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, đổi mới công tác điều hành của chính quyền theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, sát dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, công chức; đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tiếp cận thông tin, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

2. Phát triển các lĩnh vực văn hóa -  xã hội

a. Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cải thiện mức sống dân cư trong xã. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công và các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài để tăng thu nhập và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế địa phương.

b. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh điều trị cho nhân dân. Thực hiện các mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bệnh nhân nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Tập trung đầu tư trang thiết bị y tế và giường bệnh tại trạm xá xã để tổ chức khám chữa bệnh tại chỗ có hiệu quả. Tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm hàng năm đạt trên 85%. Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế mức độ 2.

c. Tiếp tục đầu tư cho giáo dục về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng, giữ vững đạt chuẩn xã hội học tập, giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

d.  Tăng cường xây dựng sân chơi, bãi tập, các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động văn hóa - thông tin. Hỗ trợ phát triển văn hóa truyền thống, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổ chức tốt phong trào thực hiện nếp sống văn hoá tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư. Nâng cao tỷ lệ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đối với các hộ gia đình ở khu dân cư; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoá.

e.  Xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Từng bước nâng cao nâng cáo chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.